Features of training masters in teaching the discipline "Management of technological processes in plant production"

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46299/j.isjel.20220104.07

Keywords:

management of technological processes, master, innovative training, evaluation criteria, effectiveness of the educational process

Abstract

The criteria for evaluating the effectiveness of the formation of the structure of creative system thinking are considered, and innovative teaching methods for the preparation of masters in teaching the discipline "Management of technological processes in plant production" are presented. The results of studying the discipline and the list of basic competencies necessary for its mastery are described. The main results of the optimization of the educational and methodological complex of teaching the discipline "Management of technological processes in plant production" were considered, and directions for improving the educational process were proposed. The criteria for evaluating the effectiveness of engineering education of masters who wish to work in engineering management can be their ability to perform a systematic analysis of a problem situation, a technical system; separate the task from the created situation and specifically formulate it; generate original technical ideas; put forward hypotheses; adequately formulate the obtained results; conduct a purposeful multivariate search for a solution to a creative task or problem; deliberate rejection of one's own inertia of thinking; purposefully carry out a forecast of the development of technical systems; the ability to conduct consultations, providing clients with the necessary scientific and technical information regarding the problem. The research results are implemented in the educational process of the Higher Educational Institution "Podillia State University". The further development of research on the training of higher education holders of the Master's degree in the teaching of the discipline "Management of technological processes in plant production" was obtained.

References

Haluzevyi standart vyshchoi osvity Ukrainy (HSVOU-04). (2007). Kyiv, 48.

Machynska, N.I., Stelmakh, S.S. (2012). Suchasni formy orhanizatsii navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli: navchalno-metodychnyi posibnyk. Lviv, 180.

Kaletnik, H.M., Voitiuk, V.D., Bondar, S.M., ta in. (2010). Upravlinnia inzhenernoiu diialnistiu vyrobnychykh i servisnykh pidpryiemstv APK. Navch. posib. Kyiv: «Khai-Tek Pres», 448.

Melnyk, I.I., Tyvovenko, I.H., Fryshev, S.H., Babii, V.P., Bodnar, S.M. (2006). Osnovy inzhenernoho menedzhmentu. Navch. Posibnyk. Kyiv: Vyshcha osvita, 525.

Melnyk, I. I., Babii, V.P., Marchenko, V.V. (2000). Optymizatsiia upravlinnia mashynno-traktornym parkom. Kyiv: NAU, 38.

Nahirnyi, Yu. P. (2004). Obgruntuvannia inzhenernykh rishen. Kyiv: Urozhai, 213.

Melnyk, I.I., Hrechkosii V.D., Marchenko V.V., Mykhailovych, Ya.M., Melnyk, V.I., Nadtochii, O.V. (2001). Optymizatsiia kompleksiv mashyn i struktury mashynnoho parku ta planuvannia tekhnichnoho servisu. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Vydavnychyi tsentr NAU, 48.

Byrbraer, R.A., Altshuler, Y.H. (2007). Osnovi inzhenernoho konsaltynha: Tekhnolohyia, эkonomyka, orhanyzatsyia. Moskva: Delo, 232.

Korchak, M.M. (2021). Elektronnyi navchalnyi kurs z dystsypliny «Upravlinnia tekhnolohichnymy protsesamy v roslynnytstvi» dlia zdobuvachiv 1 kursu druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity inzhenerno-tekhnichnoho fakultetu spetsialnosti 208 «Ahroinzheneriia». Kamianets-Podilskyi: PDATU. http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=2282.

Korchak, M.M. (2021). Elektronnyi navchalnyi kurs z dystsypliny «Systema tekhnolohii haluzei v silskomu hospodarstvi» dlia zdobuvachiv 1 stn kursu pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity navchalno-naukovoho instytutu biznesu i finansiv spetsialnosti 281 «Publichne upravlinnia ta administruvannia». Kamianets-Podilskyi: PDATU.

http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=1985.

Korchak, M.M. (2021). Elektronnyi navchalnyi kurs z dystsypliny «Systema tekhnolohii v haluzi mekhanizatsii ta elektryfikatsii silskoho hospodarstva» dlia zdobuvachiv 1 kursu pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity navchalno-naukovoho instytutu biznesu i finansiv spetsialnosti 072 «Finansy, bankivska sprava ta strakhuvannia». Kamianets-Podilskyi: PDATU.

http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=2037.

Korchak, M.M. (2020). Aktyvizatsiia navchalnoho protsesu pry vykladanni dystsypliny «Systema tekhnolohii haluzei silskoho hospodarstva» spetsialnosti «Menedzhment». Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii «Problemy pidhotovky fakhivtsiv – ahrariiv u navchalnykh zakladakh vyshchoi ta profesiinoi osvity» (2 zhovtnia 2020 roku, m. Kamianets-Podilskyi). Ternopil: Krok, 91-94.

Korchak, M.M. (2019). Formuvannia znan studentiv pry vykladanni dystsypliny «Mekhaniko-tekhnolohichni vlastyvosti silskohospodarskykh materialiv» spetsialnosti «Ahroinzheneriia» Problemy pidhotovky fakhivtsiv-ahrariiv u navchalnykh zakladakh vyshchoi ta profesiinoi osvity: Zbirnyk naukovykh prats III Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii (04 zhovtnia 2019 roku, Ch. 1, PDATU, Kamianets-Podilskyi). Ternopil: FOP Osadtsa Yu.V., 191 – 194.

Korchak, M., Rud, A., Hrushetskyi, S. (2022). Aktyvizatsiia protsesu navchannia pry vykladanni dystsypliny «Systema tekhnolohii v haluzi mekhanizatsii ta elektryfikatsii silskoho hospodarstva» spetsialnosti «Finansy, bankivska sprava ta strakhuvannia». Suchasni tendentsii zabezpechennia yakosti pidhotovky fakhivtsiv: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia v umovakh hlobalizatsii ta yevroekonomichnoi intehratsii : monohrafiia / za zah. red.: V.V. Ivanyshyn. Kamianets-Podilskyi: Zaklad vyshchoi osvity «Podilskyi derzhavnyi universytet». Kherson: Oldi+, 365-372. https://doi.org/10.32782/978-966-289-635-0-41.

Korchak, M., Yermakov, S., Maisus, V., Oleksiyko, S., Pukas, V., Zavadskaya, I. (2020). Problems of field contamination when growing energy corn as monoculture. E3S Web of Conferences. Krynica, Poland. 6th International Conference – Renewable Energy Sources. Volume 154. ISSN: 2267-1242, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015401009.

Sheichenko, V., Marynchenko, I., Dudnikov, I., Korchak, M. (2019). Development of technology for the hemp stalks preparation. Independent Journal of Management and Production.State agrarian and engineering university in Podilia. Vyp. 10, № 7, 687 –701. (ISSN: 2236-269Х).

Korchak, M., Yermakov, S., Hutsol, T., Burko, L., Tulej, W. (2021). Features of weediness of the field by root residues of corn. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Rezekne, Latvia, Volume 1, 122 – 126.

DOI: 10.17770/etr2021vol1.6541.

Bliznjuk, O., Masalitina, N., Mezentseva, I., Novozhylova, T., Korchak, M. (2022). Development of safe technology of obtaining fatty acid monoglycerides using a new catalyst. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Volume 2, № 6 (116), 13 – 18.

DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.253655.

Korchak, M. (2022). Use and quality assessment of test technologies in the educational process. International Science Journal of Education & Linguistics. National Centre for Poland, Poland. Volume 1 (3), 57-63. ISSN: 2720-684X, https://isg-journal.com/isjel/article/view/37.

Korchak, M., Bliznjuk, O., Nekrasov, S., Gavrish, T., Petrova, O., Shevchuk, N., Strikha, L., Kostyrkin, O., Semenov, E., Saveliev, D. (2022). Development of rational technology for sodium glyceroxide obtaining. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Volume 5, № 6 (119), 16 – 25. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265087

Published

2022-10-01

How to Cite

Korchak, M. (2022). Features of training masters in teaching the discipline "Management of technological processes in plant production". International Science Journal of Education & Linguistics, 1(4), 38–45. https://doi.org/10.46299/j.isjel.20220104.07

Issue

Section

Theory, practice and methods of education