The structure of the initial employment in the Ukrainian language as foreign

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46299/j.isjel.20220104.04

Keywords:

Ukrainian language, communication skills, linguistic competence, professional competence, lesson structure, structural element, learning situation

Abstract

The article focuses on unsolved methodological problems that arise while teaching the Ukrainian language to foreign students, and addresses one of the key and pressing matters — the search for the optimal lesson structure, which will improve the educational process and the training of competitive specialists capable of carrying out professional activities in modern settings. The teaching of the subject “Ukrainian as a foreign language” is based on the pedagogy of teacher-student cooperation, the formation of motivation, practical skills, and the determination of the role of the course in future professional activity. “Ukrainian as a foreign language” as a subject should be taught (especially to senior students) in correlation with the general and specific professional tasks of the medical training program. The author proposes three main structural elements of the lesson: updating and systematising students’ basic knowledge and sensory experiences; forming new knowledge, language skills; applying acquired knowledge and experience to theoretical and practical activities. Therefore, there are learning situations proposed for each of these elements, along with various tasks to develop and improve Ukrainian speaking skills. The author believes that the lesson concept covered in the article will improve the quality of training of foreign students and will support the formation of professional competences. The author of this article emphasizes that communication skills are critical for the formation of foreign students’ linguistic competence, which is why lessons should be structured in view of the communication and language aspects.

References

Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння та діагностика: Проект Державного стандарту України. Мазурик, Д., Антонів, О., Синчак, О., & Бойко, Г. (2018). Вилучено із: https://www.slideshare.net/ssuserb0992b/standart-96636178 .

Бєй, Л.Б. (2008). Проблеми викладання української мови різним категоріям іноземних студентів. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв‟язки. Вип. 12. Харків: Константа, 48–59.

Бєй, Л.Б. Вплив мовного середовища на зміст та викладання української мови іноземним студентам на Сході України. Фахова підготовка іноземних громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (с. 107-113). 4-6 лист, 2002, Київ, Україна.

Тарнопольський, О.Б. (2006). Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти. Київ: Фірма «Інкос,

Taрнопольський, О. Б. (2003). Методика проведення рольових та ділових ігор у навчанні іноземних мов: Конспект лекцій. Taрнопольський, О. Б. Дніпропетровськ, 2003. 28 с.

Тростинська, О.М. (2011) Українська мова для російськомовних іноземних студентів. Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна.

Тростинська, О.М. (2008). Інтегрування змістової та організаційної складових навчання у модульній програмі з української мови для іноземних студентів-нефілологів. Тростинська, О.М., Ушакова, Н.І. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Вип. 13. (С. 92–96). Харків: Константа.

Мазурик, Д. Способи визначення рівня володіння українською мовою як іноземною. Вісник Львівського університету. ( 38, Ч. ІІ). 111–115.

Манакін, В.М. (2012). Мова і міжкультурна комунікація. К. : Академія.

Чистякова, А.Б., Селіверстова, Л.І. & Лагута, Т.М. (2006). Українська мова для іноземців. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Ушакова, Н. І. (2009). Про відповідність програм з мовної підготовки іноземних студентів європейським компетенціям володіння іноземною мовою. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: зб. наук. праць, (14), 224–234.

Ушакова, Н. І., Дубічинський, В. В. & Тростинська, О. М. (2011). Концепція мовної підготовки іноземців у вищих навчальних закладах України. Вилучено із: http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/261.pdf.

Морошану, Л.І. & Нікітіна, І.В. Навчально-методичне забезпечення вивчення професійної лексики української мови як іноземної студентами-медиками міжнародного гуманітарного університету. Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (с.44-46). 19 квітня, 2019, Біла Церква: НАУ.

Гелецька, А. (2015). Соціально-культурна адаптація іноземних студентів у процесі вивчення української мови. АПСНІМ. Мовознавство, літературознавство. № 1(5), 59–64.

Гелецька, А.І. Особливості ефективного навчання української мови студентів-іноземців. Вилучено із: http://www.rusnauka.com/30_PERNR_2014/Philologia/1_177183.doc.htm.

Published

2022-10-01

How to Cite

Pertsova І. (2022). The structure of the initial employment in the Ukrainian language as foreign. International Science Journal of Education & Linguistics, 1(4), 54–60. https://doi.org/10.46299/j.isjel.20220104.04

Issue

Section

Theory, practice and methods of education