Olena Pluzhnik

Candidate of Legal Sciences, Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Odesa State University of Internal Affairs, Odesa, Ukraine

Research profile (Orcid, Google Scholar, Scopus authors, others):

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=onIlyWIAAAAJ&hl=ru&oi=ao
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3223-2194

General information:

In 1985, she graduated from Odesa State University named after I.I. Mechnikova majoring in "law", qualification: lawyer. Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal - executive law. Dissertation topic: "Criminal liability for violation of the regime of serving a sentence in correctional institutions and detention." From July 3, 2008, he was awarded the academic title of associate professor. Professor of the Department of Criminal Law and Criminology. 10 years of work experience in law enforcement agencies. Experience of teaching activities - 24 years.

Main publications by direction:

 1. Плужнік О.І. Державний екзамен з кримінального права у питаннях та відповідях. Навчально – методичний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік. − Одеса : ОДУВС, 2014. – 132 с.
 2. Кримінальне право : навч. посібн. / уклад. О.І. Плужнік, Н.Д. Ровенко. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 210 с.
 3. Теоретичні і практичні проблеми кваліфікації злочинів : навч. посібн. для курсантів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 030401 «Правознавство»/ уклад. Г.М.Собко, О.І. Плужнік. – Одеса : ОДУВС, 2016. - 119 с.
 4. Міграційне право : підручник/за заг.ред. д-ра юрид.наук В.В. Ковальської. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016. – 476 с. (Глава 13 підрозділ 6. Підстави для притягнення до кримінальної відповідальності у сфері міграції).
 5. Основи кримінально-правових знань : навчальний посібник/ укл. О.І. Плужнік, Г.М. Собко. – Одеса : ОДУВС, 2017. – 220 с.
 6. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник/ С.В. Албул, А.М. Бабенко, А.В. Воронцов та ін..; за ред. д.ю.н., професора Меркулової В.О., д.ю.н., доцента
 7. Конопельського В.Я. – Одеса : ОДУВС – 432 с. Розділи: 19) Судимість 20) Інші заходи кримінально-правового характеру (стор. 370-383).
 8. Державний екзамен з кримінального права у питаннях та відповідях : навч.посібн./укладач О.І. Плужнік, В.Я. Конопельський, О.А.Гритенко, В.Г.Луріс. Одеса : ОДУВС, 2018. - 270 с.
 9. Забезпечення цивільної безпеки в Україні : сучасний стан і перспективи : монографія /за заг.ред. О.М. Тищенка, Т.М. Кришталь ; Черкаси : ЧІПБ ім.. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. – 420 с. (стор. 124-124)
 10. Злочини проти громадського порядку та громадської безпеки : хрестоматія /укл. О.І. Плужнік, А.О. Шелєхов, М.В. Корнієнко. – Одеса : ОДУВС, 2017 . – 350 с.
 11. Законодаві та нормативні акти про запобігання корупції : хрестоматія /уклад. Катеринчук І.П., Шелехов А.О., Плужнік О.І., Корнієнко М.В. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. – 432 с. (12.5 д.а.)
 12. Плужнік О.І. Наукова стаття. Приховування злочину : окремі актуальні питання /О.І.Плужнік// Південноукраїнський правничий часопис, 2014. – № 2. − С. 23–25
 13. Плужнік О.І. Наукова стаття. Практика призначення покарань за ст. 259 Кримінального кодексу України / О.І. Плужнік// Південноукраїнський правничий часопис, - № 4. - С. 206-209.
 14. Плужник Е.И. Рустамов Р.И. Научная статья. Принцип гуманизма при назначении наказания /Е.И. Плужник, Р.И. Рустамов// Научный вестник Академии Полиции. Научно-правовой журнал. [Издание Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики. Баку]. Баку, - № 4 (12) . – С. 26-29.
 15. Плужнік О.І. Наукова стаття. Окремі аспекти щодо вдосконалення навчального процесу в курсантів ОДУВС на прикладі викладання в працівників підрозділів патрульної служби /О. І. Плужнік // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. - № 3. - С. 202-204.
 16. Плужнік О.І. Наукова стаття. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації/О.І. Плужнік, М.В. Корнієнко/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 1. – Том 4. – 2016. – С. 40-42.
 17. Плужнік О.І. Наукова стаття. Поняття та особливості організованої транснаціональної злочинності/О.І.Плужнік// Південноукраїнський правничий часопис. - 2016.  № 2.- С.47-49.
 18. Плужнік О.І. Наукова стаття. Окремі аспекти щодо втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність / О.І. Плужнік, М.В. Корнієнко// Південноукраїнський правничий часопис, 2016. – № 3-4. – С. 25-28.
 19. Плужнік О.І. Наукова стаття. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за злочини проти неповнолітніх у законодавстві України / О.І. Плужнік, М.В. Корнієнко// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2016. – № 4 (76). – С. 114-124.
 20. Плужнік О.І. Наукова стаття. Криминологическая характеристика преступлений в сфере оборона наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров/ Е.И.Плужник// Научно-методический журнал «Защитник Закона», 2017. - № 3. – С. 97-109. [Основатель и издатель Государственная некомерческая организация «образовательный комплекс полиции Республики Армения» ]
 21. Плужнік О.І. Наукова стаття. Класифікація злочинів проти дітей у кримінальному законодавстві України / О.І. Плужнік, М.В. Корнієнко// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 43. Том 2. – Ужгород, 2017. – 214 с. – С. 136-140. [Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. (Республіка Польща)].
 22. Плужнік О.І. Наукова стаття. Актуальні питання захисту прав дітей кримінально – правовими заходами/О.І.Плужнік, М.В.Корнієнко//Прикарпатський юридичний вісник. Випуск № 3 (24), - С. 140-145.
 23.  Плужнік О.І. Наукова стаття. Проблемні питання запобігання незаконному поводженню з радіоактивними матеріалами в Україні /О.І. Плужнік, М.Т. Доліщук // Південноукраїнський правничий часопис. №2. С.29-32.