ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Authors

  • Вікторія Худавердієва кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-0100-5079

Keywords:

сфера туризму, організаційно-правове забезпечення туризму, державний орган управління, нормативно-законодавчі акти

Abstract

У статті розглядаються особливості державного регулювання туристичної галузі, юридичні засади регулювання діяльності туристичних компаній. Метою дослідження є вивчення теоретичних засад організаційно-правового забезпечення туризму в Україні та обґрунтування наукових висновків та пропозицій щодо його удосконалення внаслідок аналізу організаційно-правового забезпечення туризму в сучасній Україні. Для досягнення мети було поставлено такі завдання дослідження: охарактеризувати сучасний стан розвитку туризму в Україні; проаналізувати історію виникнення та розвитку організаційно-правового забезпечення туризму; визначити сучасний стан організації та діяльності уряду та центральних органів виконавчої влади України у сфері туризму; охарактеризувати правові засоби забезпечення туризму та запропонувати напрями їх удосконалення. Предметом дослідження є організаційно-правове забезпечення туризму України. Для забезпечення об'єктивності та повноти дослідження використано сукупність філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Зокрема, діалектичний метод дав можливість визначити сутність туризму та виявити особливості туризму в країні; історичний метод застосовувався для дослідження розвитку туризму та його організаційно-правового забезпечення в Україні; системний аналіз дозволив дослідити організаційно-правове забезпечення туризму органами виконавчої влади, які утворюють систему – єдине ціле із узгодженим функціонуванням усіх складових; функціональний метод застосовувався щодо повноважень органів виконавчої, які займаються питаннями туризму, як засоби здійснення їх функцій і завдань. За результатами дослідження зроблено висновок, що вплив держави на сферу туризму в Україні має як спільні риси (визначення туризму як важливої  галузі економіки, формування та реалізація державної політики у цій галузі, регулювання відносин у сфері туризму на законодавчому рівні, наявність центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління у сфері туризму, застосування певних правових засобів забезпечення сфери туризму).

References

Валентюк І. В. Організаційно-економічні механізми державного регулювання туристичної сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». К., 2005. 20 с.

Вишневська Ю. В. Адміністративно-правові заходи забезпечення діяльності у сфері сільського туризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». К., 2011. 25 с.

KNOEMA. Світовий атлас даних. URL: https://business.knoema.com/about-team/

ДАРТ оприлюднює масштабні туристичні дослідження. Державне Агентство Розвитку Туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua/news-and-announcements

Біль М. М. Організаційно-управлінський механізм забезпечення розвитку туристичної галузі України. Державне будівництво. 2018. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2008_1_36.pdf.

Біль М. М. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». Львів, 2017. 21 с.

Біль М. М. Механізм державного управління туристичною галуззю на регіональному рівні: теоретико-прикладний аспект. Львів : Львівський регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. 2018. 228 с.

Закон України «Про туризм» від 15 вересня 1995 року (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua

Друк В. В. Історичний розвиток правового регулювання надання туристичних послуг в Україні. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2019. Вип. 24. С. 88–96.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». URL: https://zakon.rada.gov.ua

Указ Президента України «Про зміни до структур центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Туризм за новими правилами. Юридична практика. Випуск №1 (315). URL: https://www. pravo.ua

Україна туристична. 30.03.2021. «ЕГ» випуск №23 (2420) від 30.03.2021. URL: https://www. SLAM.

Закон України «Про державну підтримку культури, туризму та креативних індустрій». URL: https://zakon.rada.gov.ua

Договірні відносини у туризмі. URL: https://www.kmu.gov.ua. advkt.com.ua

Цивільний Кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua

Агентські відносини у туризмі. Юридична практика. Випуск №38 (613) - Туризм. URL: https://www.pravo.ua

Уварова О. Туристична діяльність: основні юридичні правила. URL: https:// i-factor-ua.cdn.ampproject.org

Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 №85/96-ВР . Голос України. 1996. 11 квітня. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Харламов П. (2019). Особливості страхування туристів-екстремалів в Україні. Гроші. 2019. URL: http://forinsurer.com/public/11/01/21/4285.

22 . Страхование в туризме. URL: http://www.ysdeco.com/54.php#

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19

Закон України «Про правовий режим воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19

Повітряний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/3393-17

Указ Президента України «Про запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах України» № 63/2022. URL: https://www.president.gov .ua/documents/632022-41393

Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах України» від 23.02.2022 № 2101-IX.

Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року № 671/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Published

2022-08-01

How to Cite

Худавердієва, В. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy, 1(2), 16–34. Retrieved from https://isg-journal.com/isjjp/article/view/63