КОНЦЕПЦІЯ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Authors

  • Ілона Камінська доцент, докторант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Україна, м. Київ https://orcid.org/0000-0001-9458-9730

Keywords:

верховенство права, принципи, гарантії, незалежність суду, міжнародні стандарти

Abstract

У статті досліджено правову концепцію незалежності суддів передбачену положеннями Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. Утвердження принципу незалежності суддів в праві Європейського Союзу обумовлено визнанням в статті 2 Договору про Європейський Союз верховенства права фундаментальною цінністю, яка забезпечується утвердженням правосуддя. Зміст цього принципу запозичений із правових документів Ради Європи та конституційних традицій держав – членів Європейського Союзу, оскільки суд в наднаціональній організації не відрізняється за своєю природою від національних судів, а лише має деякі особливості організації та функціонування. Принцип незалежності суддів, згідно положень Договорів, поширюється на суддів національних судів, як вимога щодо ефективного розгляду справ на підставі права Європейського Союзу, та на членів Суду Європейського Союзу, як вимога до кандидатів на посаду. Принцип «незалежність поза сумнівом» однаково поширюється на суддів і генеральних адвокатів, що вказує на єдність їх правового статусу. Гарантією незалежності суддів національних судів є передбачена у статті 7 Договору про Європейський Союз відповідальність за загрозу або порушення державою – членом цінностей, передбачених у статті 2 Договору. А гарантією забезпечення незалежності членів Суду Європейського Союзу – передбачена процедура призначення на посаду, яка передбачає функціонування спеціальної комісії, створеної відповідно до статті 255 Договору про функціонування Європейського Союзу. У статі також досліджено практичні засади організації та функціонування проведення добору та призначення на посаду члена Суду Європейського Союзу. Визначено недоліки у діяльності спеціальної комісії. Описано взаємозв’язок права Європейського Союзу з конституційними положеннями держав – членів та міжнародними документами Ради Європи з питань утвердження принципу незалежності суддів та стандартів судоустрою. Доведено що незалежність суддів є засадою загальноєвропейського принципу незалежності суду, забезпечення якого здійснюється інституційними, процесуальними та етичними правилами. Встановлено, що правове регулювання основної гарантії незалежності членів Суду Європейського Союзу є неточними і потребують деталізації на рівні законодавства Європейського Союзу, що забезпечить стандартизацію система гарантій незалежності суддів Суду Європейського Союзу.

References

Комарова Т. В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС : монографія / Тетяна В'ячеславівна Комарова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 526 с.

R. Manko, European Court of Justice case law on judicial independenc, Members' Research Service, July 2021, p.2. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696173/EPRS_BRI(2021)696173_EN.pdf.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL. A new EU Framework to strengthen the Rule of Law, COM/2014/0158, final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52014DC0158.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2020 Rule of Law Report The rule of law situation in the European Union, COM/2020/580, final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602583951529&uri=CELEX%3A52020DC0580.

Консолідовані версії Договору про Європейський союз та Договору про функціонування Європейського Союзу [Електронний ресу.рс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06.

Rule of Law: Commission launches infringement procedure against Poland for violations of EU law by its Constitutional Tribunal, Press release, 22 December 2021, Brussels. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_7070.

REGULATION (EU, Euratom) 2015 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union, PE-CONS 62/15, Brussels, 18 November 2015. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-62-2015-INIT/en/pdf.

Guidelines of the Committee of Ministers on the selection of candidates for the post of judge at the European Court of Human Rights – Explanatory Memorandum, Ministers’ Deputies, CM (2012)40 addendum final, 29 March 2012. URL: https://www.coe.int/t/dgi/brighton-conference/documents/Guidelines-explan-selection-candidates-judges_en.pdf.

National procedures for nominating candidates for election to the European Court of Human Rights, Recommandation 1429 (1999) Reply from the Committee of Ministers adopted at the 722nd meeting of the Ministers’ Deputies (21 September 2000), Doc. 8835 revised, 10 October 2000. URL: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9051&lang=EN.

Sixth activity report of the panel provided for by Article 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union URL: .https://www.justice.ie/en/JELR/Sixth_Activity_Report_of_the_Article_255_Panel.pdf/Files/Sixth_Activity_Report_of_the_Article_255_Panel.pdf.

Applications for post of a Judge of the General Court of the European Union. URL: https://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Applications_for_post_of_a_Judge_of_the_General_Court_of_the_European_Union_June_2021.

COUNCIL DECISION of 25 February 2010 relating to the operating rules of the panel provided for in Article 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union, 2010/124/EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0124&from=FR

The EU Public Interest Clinic and Access Info Europe present: A complaint to the European Ombudsman regarding judicial transparency, prepared by Alberto Alemanno, Christopher Lapp, Agathe Delalande and Lamin Khadar, June 2015. URL: https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=912071094074109094069112021082022110000069085067010018086003069122074000022002111121034011107062116011014121092068064010119031015069090069028011065095096118101108077066017083097017069097117070070015081124019101098031071124066118086102092097084125112008&EXT=pdf&INDEX=TRUE.

Case C-28/08 P : The Bavarian Lager Co. Ltd, established in Clitheroe (United Kingdom), represented by J. Webber and M. Readings, Solicitors, C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0028.

Francesco Battaglia. Il sistema di selezione dei membri della Corte di giustizia dell’Unione europea fravalutazioni di merito e problemi di trasparenza. Rivista.eurojus.it, 2019, pp. 22-54. URL: http://www.eurojus.it/pdf/Battaglia255.pdf

T. Dumbrovsky, B. Petkova, M. Van der Sluis. Judicial appointments: The article 255 TFEU advisory panel and selection procedures in the member states. Common Market Law Review 51: 455–482, 2014. URL: https://www.researchgate.net/publicaion/290173552_Judicial_appointments_The_Article_255_TFEU_Advisory_Panel_and_selection_procedures_in_the_Member_States.

Published

2022-08-01

How to Cite

Камінська, І. (2022). КОНЦЕПЦІЯ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy, 1(2), 35–47. Retrieved from https://isg-journal.com/isjjp/article/view/64