RESOCJALIZACJA I REHABILITACJA SKAZANYCH W UKRAINIE: KORELACJA POJĘĆ

Authors

  • Oleksandr Sotuła Katedra narodowego i międzynarodowego prawa, Wydział biznesu i prawa, Chersoński Uniwersytet Panstwowy, ul. Uniwersytecka, 27, Chersoń, 73000, Ukraina https://orcid.org/0000-0003-4633-4500

Keywords:

prawo kryminalne wykonawcze, resocjalizacja, reintegracja, rehabilitacja skazanych

Abstract

Pojęcie resocjalizacji po raz pierwszy pojawiło się w ustawodawstwie ukraińskim w 2004 roku wraz z przyjęciem nowego Kodeksu karnego wykonawczego Ukrainy. Art. 6 Kodeksu karnego wykonawczego Ukrainy stanowi zatem, że resocjalizacja jest świadomym przywróceniem skazanego statusu społecznego pełnoprawnego członka społeczeństwa; jego powrót do niezależnego, powszechnie akceptowanego życia społecznego i normatywnego w społeczeństwie. Mówi się również, że koniecznym warunkiem resocjalizacji jest poprawka skazanego. W odniesieniu do rehabilitacji pojęcie to jest rzadko stosowane w ukraińskim prawie karnym, ale jest dość rozpowszechnione w zagranicznej teorii i praktyce prawa. Termin rehabilitacja pojawił się po II wojnie światowej w Anglii i Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie wypracowano jego zasady, które stały się podstawą koncepcji rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia rehabilitacja to zintegrowane i skoordynowane wykorzystanie działań medycznych, społecznych, edukacyjnych i zawodowych w celu szkolenia lub przekwalifikowania osoby niepełnosprawnej do maksymalnego poziomu funkcjonalności. Powszechnie uznaje się, że wyróżnia się trzy rodzaje rehabilitacji: rehabilitację medyczną, wychowawczą i społeczną. Resocjalizacja jest podobna do rehabilitacji, ale w przeciwieństwie do niej obejmuje okres postpenitencjarny. Zaczyna się od momentu, kiedy skazanyj trafia do zakładu poprawczego, przejawia się pośrednio, głównie w zakresie przygotowania skazańca do zwolnienia, a kończy dopiero jego powrotem do samodzielnego życia w społeczeństwie. Rehabilitacja we współczesnym sensie jest pojęciem najbardziej ogólnym i obejmuje w swojej treści proces korekcji i resocjalizacji, dlatego rozpoczyna się na etapie postępowania przygotowawczego i trwa po zwolnieniu osoby, aż do jej powrotu do samodzielnego życia w społeczeństwie. Wskazane jest unowocześnienie terminologii ukraińskiej i ujednolicenie jej zgodnie z międzynarodowymi aktami prawnymi, gdzie zamiast korekty i resocjalizacji skazanych stosuje się pojęcie resocjalizacji.

References

Кутєпов М. (2017). Щодо деяких аспектів ресоціалізації засуджених. Порівняльно-аналітичне право. № 4. с. 228–231. Retrieved from: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/520355.pdf (accessed 15.07.2022).

Vikipediia (2022) Resocjalizacja [Resocjalizacja]. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Resocjalizacja (accessed 15.07.2022).

Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. Кримінально-виконавчий кодекс України. Дата оновлення 08.08.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (accessed 15.07.2022).

Степанюк А., Трубников В. (1992). Исполнение наказания в виде лишения свободи и особенности постпенитенциарной адаптации освобожденних : учебное пособие. Киев. Изд-во УМК ВО. 95 c.

Пророк Н. (2018). Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посібник. Т 1. 208 с. Т 1. 208 с. Retrieved from: https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/430805.pdf (accessed 15.07.2022).

Лисенюк В. (2012). Реабілітаційна медицина: основні поняття та дефініції. Міжнародний неврологічний журнал. № 8. с. 29–33. Retrieved from: http://www.mif-ua.com/archive/article/34537 (accessed 15.07.2022).

Шкрабюк В., Федик О. (2018). Соціально-психологічна реабілітація осіб, засуджених до позбавлення волі. Молодий вчений. № 11(63). с. 55–59. Retrieved from: https://www.molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3417 (accessed 15.07.2022).

Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. Кримінальний кодекс України. Дата оновлення 08.08.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (accessed 15.07.2022).

Денисов С., Денисова Т. (2020). Кримінально-виконавче право. Словник-довідник. Чернігів : Десна Поліграф. 712 с.

Лазаренко Л. (2017). Застосування реабілітаційного підходу під час виконання кримінальних покарань як умова успішного виправлення засуджених. Вісник пенітенціарної асоціації України. № 1. с. 182–189. Retrieved from: https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/63 (accessed 15.07.2022).

Forsberg L., Douglas T. (2020). What is Criminal Rehabilitation? Criminal Law and Philosophy. р. 1–24. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/346079147_What_is_Criminal_Rehabilitation (accessed 15.07.2022).

Чалий І. (2021). Соціальна реабілітація засуджених : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Класичний приватний університет. Запоріжжя. 218 с.

Вводное руководство по вопросам предупреждения рецидивизма и социальной реинтеграции правонарушителей. (2019).ООН. Вена, 160 с. Retrieved from: https://unov.tind.io/record/69250 (accessed 15.07.2022).

Vikipediia (2022) Rehabilitacja prawna [Rehabilitacja prawna]. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rehabilitacja_prawna (accessed 15.07.2022).

Денисов С., Заїка Д. (2021). Міжнародно-правові стандарти щодо виправлення та ресоціалізації засуджених. Вісник пенітенціарної асоціації України. № 1(15). с. 49–66. Retrieved from: https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/471 (accessed 15.07.2022).

Downloads

Published

2022-08-01

How to Cite

Sotuła, O. (2022). RESOCJALIZACJA I REHABILITACJA SKAZANYCH W UKRAINIE: KORELACJA POJĘĆ. International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy, 1(2), 48–53. Retrieved from https://isg-journal.com/isjjp/article/view/65