Roman Yakovenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Management and Economics, Robert Elworthy Institute of Economics and Technology, Kropyvnytskyi, Ukraine

Research profile (Orcid, Google Scholar, Scopus authors, others):

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XColMXQAAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8103-8590
Publons (Web of Science ResearcherID): https://publons.com/researcher/1833783

Main academic disciplines:

Pricing, Labor economics and social-labor relations, State and regional management, Personnel management, Organization management, Personnel management, Methodology and organization of scientific research, Time management, "Creative management".


Publications:

 1. Яковенко Р.В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – Кіровоград : ТОВ “Поліграф-Сервіс”, 2007. – 132 с. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (лист № 1.4/18-Г-642 від 03.08.2006 р.)
 2. Яковенко Р.В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : “КОД”, 2010. – 548 с. : іл. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів” (лист № 1/11-2796 від 02.04.2010 р.)
 3. Яковенко Р.В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (лист № 1.4/18-Г-642 від 03.08.2006 р.)
 4. Яковенко Р.В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей : навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : “Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл. Затверджено до друку на засіданні кафедри економічної теорії та права Кіровоградського національного технічного університету (протокол № 6 від 26.12.2008 р.)
 5. Яковенко Р.В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : “Пік”, 2009. – 548 с. : іл. Затверджено до друку на засіданні кафедри економічної теорії та права Кіровоградського національного технічного університету (протокол № 8 від 18.03.2009 р.)
 6. Яковенко Р.В. Використання сучасних економічних концепцій у процесі управління вищою освітою в Україні / Роман Яковенко // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – К. : Український державний університет фінансів та зовнішньої торгівлі. – 2014. – № 1 (72). – С. 260–269.
 7. Yakovenko R.V. Micro-level of socio-economic mechanism of impact on the demographic processes / Roman V. Yakovenko // Nauka i Studia. – Przemysl : Sp. z o.o. “Nauka i Studia”. – 2014. – NR 20 (130). – P. 66–71.
 8. Яковенко Р.В. “Людина економічна” та її еволюція / Р.В. Яковенко, Т.В. Бобочка, М.Д. Линченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – Вип. 27. – C. 129–137.
 9. Яковенко Р.В. Інформація в системі державного управління як ціновий фактор / Р.В. Яковенко, В.В. Зайченко // Ефективна економіка. – К. : ТОВ “ДКС-центр”, 2019. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6901 (дата звернення: 1.03.2019). doi: 10.32702/2307-2105-2019.2.51
 10. Яковенко Р.В. Негативні наслідки існуючих тенденцій ціноутворення у сфері комунальних послуг : теоретико-економічне обґрунтування / Р.В. Яковенко // Ефективна економіка. – К. : ТОВ “ДКС-центр”, 2019. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6982 (дата звернення: 02.05.2019). doi: 10.32702/2307-2105-2019.4.31
 11. Яковенко Р.В. Необхідність трансформації завдань державного регулювання в умовах сучасної економіки України / Роман Яковенко // Агросвіт. – 2019. – № 8. – С. 33–40. doi: 10.32702/2306-6792.2019.8.33
 12. Яковенко Р.В. Традиційний та інтелектуальний капітал у системі вищої освіти України / Р.В. Яковенко // Економіка та держава. – 2019. – № 5. С. 72–76. doi: 10.32702/2306-6806.2019.5.72
 13. Яковенко Р.В. Концепція людського потенціалу та еволюція економічних законів [Електронний ресурс] / Р.В. Яковенко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України : електронне наукове видання. – 2019. – № 1. – С. 308–325. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2019_1_23. doi: 10.33244/2617-5940.1.2019.308-325.
 14. Яковенко Р. Теоретико-економічне обґрунтування проблем розвитку будівельної галузі / Р. Яковенко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2019. – № 3 (58). – С. 48-53.